Pavel Šmajs
Profesionální tlumočení a překlady japonštiny

Pavel Šmajs

22+ let
japonštiny na denní bázi přímo v japonském prostředí

13 let
pracovních kontaktů s japonskými partnery

10 let
zkušeností profesionálního tlumočníka a překladatele

k Vašim službám

Tlumočení japonštiny

Poskytuji tlumočení japonštiny na úrovni rodilého mluvčího zaměřené především na technické obory a obchodní styk, kde mohu ve velké míře těžit ze své předchozí pracovní praxe, či nejrůznější prezentační akce, přednášky, konference, a jiné. Otevřen ale jsem i novým výzvám a ke každé zakázce přistupuji individuálně - máte-li specifické požadavky, využijte prosím formulář nebo jiný z kontaktů.

Svědomitá příprava, důkladné seznámení se s daným tématem, profesionální přístup v každém ohledu, diskrétnost a spolehlivost jsou samozřejmostí. Mojí hlavní přidanou hodnotou je dlouhodobá osobní zkušenost s pravidly businessu v japonském pojetí a znalost drobných nuancí souvisejících s odlišnostmi japonského jazyka a kultury, díky nimž jsem schopen poskytnout cennou radu v situacích, kdy dobrý první dojem hraje klíčovou roli a i zdánlivý detail může mít na výsledek jednání dramatický dopad.

Služby:

 • Tlumočení obchodních jednání a schůzek všech úrovní, interně i s cizími subjekty, včetně telekonferencí
 • Tlumočnický servis na odborných konferencích, seminářích, prezentacích, či veletrzích
 • Tlumočení firemní operativy - od formální návštěvy zahraničního managementu po školení technického i obchodně-administrativního charakteru pro personál výroby a backoffice
 • Doprovod a podpora při obchodních návštěvách a služebních cestách
 • Doprovod zahraničního partnera po dobu jeho pobytu v ČR
 • Business konzultace pokrývající všechny aspekty komunikace s japonským zákazníkem nebo partnerem

Obory:

 • Automotive
 • Elektronika a elektrotechnika
 • Výzkum a vývoj
 • Metalurgie
 • Logistika
 • Quality assurance
 • Účetnictví a právní tematika
 • Marketing a PR
 • a další...

Ceník tlumočnických služeb:

Standardní hodinová sazba je 1500 Kč / 60 EUR bez DPH.

Zahrnuje přípravu na základě Vámi dodaných materiálů a zůstává neměnná bez ohledu na obor nebo náročnost. Pouze u vysoce specifických jednorázových zakázek vyžadujících výrazně časově náročnou přípravu může být požadována kompenzace i za tento čas.

V případě zakázky mimo Prahu se připočítává doprava, ev. i ubytování.

S ohledem na výslednou kvalitu tlumočím konsekutivně. Simultánní tlumočení je možné, je ale pro svoji vyšší náročnost násobně dražší, cena se v takovém případě stanovuje dohodou.


Reference:

Dentsu
Panasonic
Kayaba
Ushin

a další...

Překlady japonštiny

Kvalitně, spolehlivě a diskrétně pro Vás vypracuji profesionální odborné překlady z japonštiny i do japonštiny. Mojí specializací jsou zejména technické obory a business témata, má kompetence se odvíjí jak od dokonalé znalosti japonského jazyka, zvládnutí odborné terminologie a citu pro zvolení vhodné formy a stylu v obchodní problematice, tak i od konkrétní pracovní zkušenosti na různých pozicích zejména v prostředí výrobních a technologických podniků.

Mé služby využívají především japonské společnosti operující v ČR a české společnosti obchodující s Japonskem, popř. společnosti zvažující navázání spolupráce s Japonskem, otevřen jsem ale i poptávce ze strany soukromých osob a osvěžující výzvou pro mě může být i zakázka ze zcela jiného ranku.

V případě potřeby mohu zajistit i doložku soudního překladatele (kulaté razítko).

Technická témata:

 • Technické příručky
 • Projektová dokumentace
 • Výkresová dokumentace a popisy technických výkresů
 • Manuály technických zařízení
 • Návody k obsluze strojů a výrobních zařízení a jejich servisní příručky
 • Převodní tabulky pro konverzi EU / JP standardů a norem
 • a další...

Obchodně-administrativní témata:

 • Obchodní korespondence
 • Vnitrofiremní pravidla a směrnice
 • Zápisy z jednání
 • Překlady certifikátů a osvědčení včetně průvodní dokumentace pro ISO certifikaci
 • Průvodní dokumentace pro import / export
 • Zadávací dokumentace (RFQ – request for quotation)
 • Nabídky (bid)

Právní témata:

 • Finanční výkazy
 • Zakládací listiny
 • Smlouvy včetně soudního ověření

Co jinde nenajdete:

Mimo to pro Vás mohu zpracovat překlady historické literatury, texty duchovního a uměleckého charakteru, ale i titulky k raritním snímkům, textový obsah mobilních her a aplikací a další.


Ceník překladatelských služeb:

Výchozí cena je 1200 Kč / 50 Eur bez DPH za normostranu (1800 znaků) zdrojového textu.

Platí pro průměrně náročný text a podklady dodané v editovatelném formátu (.doc(x), .txt, .rtf), podle náročnosti textu a požadavků na grafické zpracování (začlenění grafiky, apod.) nebo požadavku na expresní zpracování se může měnit. Je-li zdroj například ve formě skenovaných dokumentů, rozsah se stanovuje kvalifikovaným odhadem a cena individuálně.

Minimální cena (i pro rozsah menší než 1 NS) je 800 Kč / 30 Eur.

Potřeba korektury rodilým mluvčím odpadá, překladatel kvalitu rodilého mluvčího garantuje.


Reference:

IPS Alfa
AVG
Seven Promotion
Ushin

a další...

časté dotazy

Co dělá dobrého tlumočníka nebo překladatele?

V první řadě vynikající znalost obou jazyků – zdrojového i cílového, není ale zcela moudré spoléhat pouze na jazykové certifikáty. Práce tlumočníka klade nároky hlavně na pohotovost, rychlost a schopnost improvizovat a správně přetlumočit podstatu myšlenky nebo sdělení. Základem dobrého překladu je pak pochopení a zachování buď stylu a tempa předlohy (například u marketingových textů, tiskových zpráv nebo beletrie), nebo naopak doslovného významu (tam, kde každé slovo hraje roli). Míchání těchto dvou přístupů končí zpravidla fiaskem.

Jak dobrého překladatele vybrat a nespálit se?

Vybírat překladatele (jako i jiného profesionála) podle ceny je ošidné, zvlášť pokud jako zákazník můžete výsledek jen těžko posoudit. Kvalitu automaticky neznamená ani logo agentury, kde do hry vstupují její vnitřní procesy a externí kontraktoři, ani kulaté razítko soudního překladatele. Klíčové by při výběru měly být především délka praxe a referencemi doložené zkušenosti překladatele s Vaším nebo příbuzným oborem – překlady beletrie například vyžadují jiný přístup, než technická témata.

Proč si mám vybrat zrovna Vás?

 • 22+ let japonštiny na denní bázi přímo v japonském prostředí - od povinné školní docházky až po dospělost
 • 13+ let pracovních kontaktů s japonskými partnery a zaměstnavateli (nejen jako tlumočník) - hluboká znalost japonského firemního prostředí
 • 10+ let zkušeností profesionálního tlumočníka a překladatele se zaměřením na technická témata
 • Cit pro jazyk na úrovni rodilého mluvčího
 • Zodpovědnost a dokonalá příprava na každou zakázku
 • Odborné znalosti napříč různými obory a všeobecný přehled o technických i businessových tématech
 • Jsem praktik, nikoli akademický japanolog

Proč je to tak drahé?

Cena odpovídá kvalitě. V případě japonštiny je například nutné citlivě zohlednit vzájemné postavení obou stran včetně použití odpovídajících honorifických výrazů. Ač někteří Japonci se zahraniční zkušeností mohou mít pro nesprávně zvolená slova pochopení, mnohdy tomu tak není a volba kvalitního tlumočníka tak může výsledek jednání významně ovlivnit.

Kvality dané dlouhodobou osobní zkušeností s jazykem i prostředím a úrovně rodilého mluvčího, které mohu nabídnout já, vysokoškolským studiem japanistiky, byť doplněným praxí, dosáhnout nelze.

Jak se tlumočení účtuje?

Sazba je hodinová, jednotná, bez ohledu na obor, ať je to technické téma, nebo třeba obchodní jednání, v případě jednorázových specifických zakázek vyžadující časově náročnou přípravu může být požadována kompenzace za tento čas. V případě zakázky mimo Prahu se připočítává doprava, ev. ubytování.

Potřebuje tlumočník nějakou přípravu?

Příprava je klíčová, její podcenění se zpravidla podepíše na kvalitě tlumočení. S dostatečným předstihem je tedy dobré znát podrobnosti jako seznam účastníků jednání, jeho obsah a cíle, popis vztahu s protistranou, písemné podklady a další.

Jak je zaručena diskrétnost, obchodní tajemství?

Vedle profesní etiky je povinnost zachovat mlčenlivost a důvěrnost zakotvena v platných právních předpisech. V případě potřeby je nadto možné uzavřít i dohodu o mlčenlivosti (Non-disclosure agreement, NDA).

Tlumočnické služby mimo Prahu nebo dokonce v zahraničí?

Tlumočení mimo Prahu či mimo ČR není nic neobvyklého. Je však potřeba zohlednit náklady dopravu na místo ubytování.

Jak se účtují překlady?

Překlady se zpravidla účtují buď za normostranu (1800 znaků včetně mezer) zdrojového textu, nebo od slova. Účtování od slova je spíše praxí překladatelských agentur a rozsáhlých projektů s velkým podílem opakujících se frází a důrazem na konzistentní terminologii, kde má smysl zapojení CAT (computer-aided translation) nástrojů. V případě freelance překladatelů (a i v mém) je obvyklá sazba za normostranu. S ohledem na specifičnost japonštiny by využití CAT nástrojů navíc bylo spíše kontraproduktivní.

Proč je určený minimální rozsah práce?

Je možné přeložit třeba i jen jednu větu, minimální účtovaná částka je ale s ohledem na související fixní administrativní náklady 500 Kč bez DPH.

Je možné si objednat soudní překlad?

Ano, se spolupracujícími partnery jsem schopen Vám zajistit soudní překlad Vašich dokumentů.

Je možné Vaším prostřednictvím oslovit japonskou společnost k navázáni obchodní spolupráce, nebo sehnat konkrétní zboží přímo z Japonska?

Ano, kontaktujte mne, prosím.

o mně

Pavel Šmajs
Pavel Šmajs

Pavel Šmajs se narodil v roce 1988 v Praze, většinu dětství ale prožil v Japonsku, kde absolvoval základní vzdělání a kde se mu dostalo tradiční japonské výchovy. Zde také, byť zpočátku neformálně, prvně přišel do styku s tlumočením.

Po návratu do ČR využil svých kontaktů, když při studiu Střední soukromé školy mezinárodních a veřejných vztahů začal pod značkou KAGEKI RACING z Japonska dovážet sportovní automobily a originální autodíly. Po dokončení studia objevil možnosti uplatnění svých znalostí japonského jazyka a kulturních nuancí, z obchodních aktivit se stáhl a dal se na dráhu profesionálního tlumočníka.

Praktické zkušenosti postupně nabyl u významného dodavatele automotive dílů nedaleko Prahy a v elektronice (renomovaný výrobce LCD displejů), kde mimo jiné absolvoval kolečko odděleními výroby, engineeringu, quality assurance, logistiky a financí, nebo ve společnosti Komatsu, kde jako Procurement manager se čtyřmi podřízenými prokázal své organizační schopnosti a prohloubil svoji zkušenost s korporátním prostředím. Poté, co se společnost rozhodla odejít z českého trhu, se vrátil na dráhu freelancera.

Od té doby poskytuje tlumočnické, překladatelské a obchodně-poradenské služby. Jeho zákazníky jsou převážně japonské společnosti operující v ČR a přilehlém okolí nebo zde realizující krátkodobé či dlouhodobé projekty a české subjekty navazující styk s japonskými partnery, nevyhýbá se ale malým zakázkám soukromých osob.

KONTAKT

Máte-li zájem o bližší informace k mým službám, nebo si chcete vyžádat nezávaznou kalkulaci, využijte prosím některý z kontaktů níže, nebo rychlý formulář, odpovím v nejkratším termínu.

Pavel Šmajs

+420 732 169 723

(Please enable JavaScript to view this email address)

Pavel Šmajs na LinkedIN

Rozšířené portfolio zejména businessových služeb především pro korporátní zákazníky bude brzy k dispozici na www.TokyoExpress.cz.

Top